Utgifter til revisor

Hvilke konto bruker man til å føre av utgifter for registrering av firma i Brønnøysund, stiftelsesdokumenter og revisor? På forhånd takk.

Spørsmål fra Thomas.

Spørsmålet ble stilt den 20-06-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det er ikke en egen avsatt konto for dette. Ettersom dette er kostnad som ikke vil være repeterende ville jeg brukt konto 7790 annen kostnad. Hvis da ikke åpningsbalansen sier noe annet.

2 Kenneth Larsen

Merverdiavgift
Det er fradrag for merverdiavgift ved stiftelses- og emisjonsutgifter jf mval § 8-1, gitt at det er selskapet som dekker utgiften. Ved stiftelse er selskaper som oftest ikke merverdiavgiftsregistrert, så merverdiavgiften kan kommer til fradrag ved et tilbakegående avgiftsoppgjør.

Regnskap
Kostnader som er knyttet til stiftelse av et selskap er fradragsberettiget i den utstrekning at det er dekket av selskapet jf «lignings-abc -> Aksjeselskap mv. – allment» pkt 8.7. Det skal være spesifisert i stiftelsesdokumentene hvilke utgifter som dekkes, hvordan dette er beregnet, og navn og adresse på den som blir tilgodesett, jf asl/asal § 2-5. I stiftelsesdokumentet er det opplyst om et maksimumsbeløp for dekning av stiftelseskostnader. Maksimumsbeløpet skal ikke være større enn den innskutte aksjekapitalen.

Utgiftene til stiftelse betraktes ikke som en regnskapsmessig kostnad, men som en reduksjon av kapitalinnskuddet. Kapitalinnskuddet blir regnskapsført netto mens transaksjonsutgifter og tilsvarende utgifter som ikke er gjort opp, føres som kortsiktig gjeld. Dette gjelder også for emisjon- og stiftelsesutgifter ved fusjon, uavhengig av om fusjonen regnskapsføres som transaksjon eller til kontinuitet.

Kostnader som blir ansett som stiftelseskostnader er kostnader ved utarbeidelse av stiftelesedokumenter, aksjonæravtaler, generalforsamling, innsending av registeringsskjemaer, registreringsgebyr i Foretaksregisteret, garantiprovisjon til sikring av stiftelsens gjennomføring og advokat og revisjonskostnader i denne sammenheng.

Stiftelseskostnader dekket av innskutt aksjekapital
Et annet alternativ er at stiftelseskostnadene blir dekket av innskutt overkurs.

Stiftelseskostnader dekket av innbetalt overkurs
Skatt
Kostnader i forbindelse med stiftelse eller kapitalendringer er normalt til skattemessig fradrag såfremt det dekkes av selskapet som får sin kapital endret. Kostnadene skal føres til fradrag i post 0877 Emisjons- og stiftelseskostnader i næringsoppgaven side 4.

Ditt svar