Trekk i feriepenger på grunn av tap på kundefordringer

Hei.

Utgående faktura ble kreditert på grunn av skade som skyldes våre ansatte. Hvordan skal jeg bokføre trekk i feriepenger i dette tilfellet? Hvilken konto kan man brukes?

Spørsmål fra Agathe.

Spørsmålet ble stilt den 21-11-2016.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Oddrun Vågbø

Forbud mot trekk i lønn og feriepenger

Det følgende er et utdrag fra Arbeidsmiljølovens § 55:
•Nr 3:
Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt:
a) når det er hjemlet i lov, Eksempel: Skattekrav, barnebidrag og bidragsgjeld. Betaler du ikke barnebidraget ditt, vil det offentlige forskuttere bidraget til bidragsmottageren, for så å kreve dette av deg i ettertid.

Erstatningsbeløp og saksomkostninger du har blitt ilagt ved rettskraftig dom kan også trekkes i lønn, det samme gjelder ubetalte bøter og gebyrer fra offentlige instanser. Ubetalte parkeringsbøter fra de offentlige parkeringsvaktene, kan altså trekkes i lønna di, mens gebyrer fra de private parkeringsselskapene må innkreves via namsmannen. Legg merke til at også NRK-lisensen kan trekkes i lønna, dette er hjemlet i Kringkastingsloven.

b) for reglementerte innskudd i pensjons- eller sykekasser,

c) når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale,

d) når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemsskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond,

e) når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstakeren i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling.

f) når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden,

Trekk i lønn eller feriepenger etter bokstavene e) og f) skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.

•Nr 4: Drøfting
Før trekk etter nr. 3 bokstav e) foretas, skal arbeidsgiveren rådføre seg med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte eller to representanter valgt av arbeidstakerne, om grunnlaget for trekket og beløpets størrelse.

•Nr 5: Avregningsoppgave
Ved utbetalingen eller straks etter denne skal arbeidstakeren ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt.

Ditt svar