Moms på kjøregodtgjørelse

Skal det beregnes moms på kjøregodtgjørelse?

Spørsmål fra trond.

Spørsmålet ble stilt den 01-09-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis ditt firma er mva-registrert så skal det legges til moms på kilometergodtgjørelse.

2 Yngve

Hei.

Nei. Det skal bare beregnes mva på omsetning av varer og tjenester. Og da må man også være registrert i merverdiavgiftsregisteret.

3 Espen

Jeg lurer kanskje på det samme, og har ikke sett at noen has svart særlig presist på dette her. AS’et mitt skal betale ut godtgjørelse for bruk av privatbil i yrkeskjøring. Å betale kjøregodtgjøresle er en slags oppsummering for å dekke diverse kostnader det faktisk er betalt moms for av bileier (bensin, reprasjoner, etc). Skal firmaet da beregne innkommende moms for disse godtgjørelsene de betaler ut som det gjør med alle kostnader, i forhold til mva utregningen?

4 Tom Mix

Nei, det er aldri mva på kjøregodtgjørelse

5 Kjartan

Hei.

Å utbetale kjøregodtgjørelse til en ansatt som bruker sin egen bil i virksomheten anses ikke som omsetning for noen av partene. Uansett er mottaker en privatperson som ikke er registrert i mva-registeret. Selskapet får utbetalingen so en kostnad, men kan da selvsagt heller ikke kreve tilbake mva på dette.

Dersom selskapet skal viderefakturere denne kostnaden (kjøregodtgjørelsen) til en kunde blir saken annerledes. Da følger kostnaden hovedytelsen som faktureres.
Dvs. at kjøregodtgjørelsen som viderefaktureres inngår i beregningsgrunnlaget for MVA sammen med hovedytelsen som faktureres. Om det skal beregnes 25 %, 15 %, 8 % eller 0 % MVA av kjøregodtgjørelsen avhenger dermed av hovedytelsen.

Et eksempel:
Dersom selskapet har utført en snekkertjeneste (som er MVA-pliktig med 25 %) hos en kunde til en pris på kr 900, og selskapet fakturerer dette til kunden inklusiv viderefakturering av kjøregodtgjørelse på kr 100, så skal kjøregodtgjørelsen inngå i «vederlaget» slik at det skal beregnes 25 % MVA på samlet vederlag på kr 1.000. 25 % av kr 1.000 blir kr 250 i MVA. Totalt blir fakturaen på kr 1.250 (inkl. MVA).

Bestemmelsen er hjemlet i merverdiavgiftsloven §4-2, jf. §4-1.

6 Lene

Siste svar er riktig.

Fikk dette svaret fra Skattetaten:

Etter Merverdiavgiftsloven § 4-2 første ledd skal alle omkostninger som påløper i forbindelse med en merverdiavgiftspliktig leveranse av varer eller tjenester være med i merverdiavgiftsgrunnlaget. Dette vil for eksempel gjelde reiseutgifter som skal belastes kunden.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58?q=merverdiavgiftsloven

Ditt svar