Hva er satsen for OTP?

Hva er satsen for OTP? Er det noen maks grense? Er det noen nedre grense?

Spørsmål fra Anita.

Spørsmålet ble stilt den 09-12-2010.

Ligger under emnet: Lønn.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Minimumsatsen for OTP er 2% av brutto lønn. Så vidt jeg vet er det ingen øvre grense for OTP.

2 Thomas

Jeg mener at øvre grense for OTP er 5%.

3 Einar

Sakset fra «Lov om obligatorisk tjenestepensjon»: (lovdata.no/all/hl-20051221-124.html)

Ǥ 4. Minstekrav til pensjonsordning med innskuddspensjon

(1) Oppretter et foretak en pensjonsordning med innskuddspensjon skal foretaket etter innskuddsplanen hvert år betale innskudd til alderspensjon for medlemmene. Innskuddet skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn mellom 1 og 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret, jf. innskuddspensjonsloven § 5-5. Kongen kan fastsette nærmere regler om beregning av innskudd. «

4 Tom Jørgensen

De øvre grenser er 5 % av lønn mellom 1 G og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 G og 12 G.

Ditt svar