Feriepenger i post 5000, næringsoppgave 2

Ref. https://regnskapsguiden.com/feriepenger-og-regnskapsføring/ Feriepenger (FP), og arbeidsgiveravgift (AGA) på samme, skal altså regnskapsføres det året de opparbeides, selv om beløpene utbetales/overføres året etter. Hva med beløpet som skal føres i post 5000 i RF-1167 (næringsoppgave 2), dessuten beløpene som skal innberettes i RF-1015 og -1015U (Virksomhetsrapport lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift). Skal tallene for FP, og AGA på FP, som innberettes, baseres på samme prinsipp eller er det beløpene som faktisk ble utbetalt/overført i.l.a. skatteåret (men altså opparbeidet foregående år) som skal oppføres her?

Spørsmål fra I Kogstad.

Spørsmålet ble stilt den 12-05-2014.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Kogstad.

Næringsoppgaven (RF 1167) skal være identisk med ditt regnskap. Det jeg ville gjort var og tatt ut kontospesifisert regnskap for så å fylle inn i Næringsoppgaven – Dersom regnskapet ditt stemmer med Næringsoppgaven, skal den således være riktig fylt ut – så med andre ord skal du ikke hensynta RF – 1015 og eller andre skjemaer ved utfyllelsen.

RF – 1015 er lønns og trekkoppgaver på hver ansatt. Hver måned fører du inn lønn, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, km godtgjørelse mm som posteres i regnskapet ditt. 6 Termin oppgave AGA, skal stemme med Balanseført Arbeidsgiveravgift (Gjeld) Det samme gjelder Skyldig forskuddstrekk (Skatt) som også blir gjeld.

Samlet skal du fylle ut RF 1022 som er kontrolloppstillingen for Lønn og pensjonskostnader – først her hensyntar du både resultatkonti, og balansekonti for f.eks Feriepenger. La oss nå ta Feriepenger du har i 2013 utbetalt feriepenger opptjent i 2012. Konto 50XX beløpet føres inn i RF 2025 kolonne 4. I kolonne 5 fører du inn balansekontoen skyldig feriepenger 29xx for 2012, i kolonne 6 fører du inn balansekontoen for skyldig feriepenger 29xx for 2013 skjemaet viser regnestykket Kolonne 4+5-6 = samlede oppgavepliktige ytelser (kolonne 7), beløpet videreføres også til agapliktige ytelser (kolonne 8) Videre må du fylle inn Samlet utbetal lønn (Oppg og AGA pliktig) kjøregodtgjørelse (oppgavepliktig) arbeidstakers fordel ved Mobiltelefon, Internett osv. Det er her viktig at du går igjennom alle 5000 kontoserier + 7000 kontoserier som oftes inneholder oppgavepliktige og agapliktige ytelser. Når du har fylt inn RF 1022 (kontrolloppstilling for lønn og pensjoner) Så skal denne kontrolleres mot RF 1025 Årsoppgave for lønn og pensjoner. Når både RF 1022 og RF 1025 stemmer overends vet du at du har rapportert riktig til skattemyndighetene.

Håper dette var til hjelp, bare husk og ikke innbland skjemaene som nevnt over inn i Næringsoppgaven da næringsoppgaven skal være en direkte avskrift av ditt orginale regnskap. Så alle hovedposter i næringsoppgaven (drifstinntekter, driftskostnader, årsresultat, ek og gjeld m.m) skal være identisk med det orginale regnskapet.

2 MagGz

Ser en feil her, mente så klart «konto 50xx feriepenger føres inn i RF 1022» ikke 2025…

3 Alan

Hei,
God dag.
Jeg spørsmål rund lønn og pensjonskostnader. Jeg noe avsatte feriepenger fra 2015 som er utbetalt i 2016. Når jeg fører RF-1022 så kommer dette i kolon 5, men lurer på hvilken kode må jeg bruke til dette eller dette (utbetalte FP) liege på samme linje i kolon fem. Takk.
Mvh

Ditt svar