Faktura og regler

Jeg har noen forskjellige utleieselskaper. Et av de er et AS og ellers ansvarlige selskaper. Noen av leietakerne er næringsvirksomhet. Til disse sender jeg fakturaer på husleie ved årets start (hvor bl.a. mva er spesifisert). Jeg fører regnskap i Visma Avendo. Men jeg har til nå ikke brydd meg med å lage fakturaene der. Jeg har brukt Word i de fleste tilfeller. Jeg har også benyttet en fakturablokk hvor jeg har fylt inn for hånd for noen av fakturaene. Er det tillatt å gjøre det slik eller kreves det at fakturaene lages i regnskapsprogrammet?

Spørsmål fra Bjørn.

Spørsmålet ble stilt den 01-09-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Problemet med å gjøre det på denne måten er bl.a. nummereringen av fakturaene (salgsdokumentene). Dette sier ihvertfall Bokføringsforskriften:

» 5-1-3.Nummerering og datering av salgsdokument

Salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.

Bokføringspliktige som nevnt i § 5-2-1 tredje ledd, kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret.

Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato, forutsatt at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved utstedelse av dokumentasjon for uttak.

Ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato.»

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-01-1558/KAPITTEL_5-1#%C2%A75-1-3

2 Einar

Her er en uttalelse fra Skatteetaten om bruken av faktueringsblokk for hånd: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Nummerering-av-salgsdokument/

Ditt svar