Avskrivninger/Lønn/Bokføring

Hei,

Har nylig stiftet ANS. Vurderer å føre regnskap selv. Aldri gjort det i praksis, men har studert dette så føler for å ha god nok kunnskap.

Firmaet er bokføringspliktig men ifølge regnskapslovene så faller den ikke under regnskaps plikten. Forstår jeg dette riktig, så slipper jeg å utarbeide årsregnskap.

– Spørsmålet mitt er da hvordan jeg eventuelt skal avskrive eiendeler kjøpt i virksomheten? Hvordan skal jeg sette opp avskrivnings plan regnskapsmessig? Skal jeg avskrive regnskapsmessig eller skattemessig i mitt regnskap? Anta jeg kjøper eiendeler med verdi på rundt 3-4000 kr.

– Annet spørsmål: Skal be IT-utviklere sette opp nettside for meg, beløpet jeg betaler er over 15.000 kr. Åssen skal dette bokføres? Avskrives?

– Tredje spørsmål: Vil ikke ta ut utbytte, all utbetalinger til meg skal være utbetalt som lønn. Usikker på hvordan dette skal gjøres når det er ANS.

Spørsmål fra Daniel.

Spørsmålet ble stilt den 29-06-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Hvis du ikke er regnskapspliktig etter regnskapsloven trenger du ikke utarbeide og levere årsregnskap.
Du må dog levere ligningspapirer, herunder næringsoppgave m.v.
I næringsoppgaven settes det opp et regnskap, men det vil vel være enklest å følge skattereglene for deg. Da blir det heller ingen midlertidige forskjeller.

Spm 1:
Du kan følge skattereglene her.
Dvs. at dersom driftsmiddelet antas å ha en brukstid på minst tre år og kostpris er på minst kr 15.000 (inkl. MVA dersom det ikke foreligger fradragsrett) skal det aktiveres og kan avskrives etter skattereglene. Driftsmiddelet må plasseres i riktig saldogruppe og saldoavskrives inntil en prosentsats oppgitt i skatteloven §14-43. Du trenger da altså ikke sette opp en avskrivningsplan ut over dette.

Spm 2:
En hjemmeside er en immateriell rettighet og anses i utgangspunktet å være et tidsubegrenset immaterielt driftsmiddel som skal aktiveres. Immaterielle rettigheter kan ikke avskrives skattemessig etter reglene for saldoavskrivninger. Skattemessig lineær avskrivning kan dog gjennomføres hvis verdifallet er åpenbart. Som åpenbart verdifall anses f.eks. når sidene skiftes ut med nye sider som har en helt annen struktur, større funksjonalitet og integrasjon med andre programmer mv. Spørsmål om hvorvidt det skal avskrives og avskrivningens størrelse vil normalt måtte vurderes for hvert år.

Spm 3:
Dersom det ikke deles ut noe fra ANS’et vil du få et såkalt «uegentlig innskudd» på din andel tilsvarende overskuddsandel multiplisert med din skattesats for alminnelig inntekt. Det vil si at din inngangsverdi endres, noe som igjen f.eks. vil påvirke en senere gevinst/tap beregning ved et evt salg av din andel.
Videre vil du kunne få en fremførbar ubenyttet skjerming.
«Lønn» som du nevner vil ikke behandles som lønn for deg som deltaker i selskapet, men enten som arbeidsgodtgjørelse eller utdeling. Jeg antar at det vil være mest nærliggende å ta det som arbeidsgodtgjørelse i ditt tilfelle, men dette avgjør dere selv.
Arb.godtgj. trekkes fra ved selskapets beregning av alminnelig inntekt, men legges til igjen ved beregning av din/deltakerens alminnelig inntekt. Arb.godtgj. vil også inngå i din personinntekt.

Håper dette var til hjelp 🙂

Ditt svar