AS – fritaksmetode ved salg av aksjefond

Jeg skal gjennom mitt AS investere i et europeisk børshandlet fond (ETF). Fondet investerer i 72 amerikanske firmaer relatert til en børsindeks i USA, har hovedsete i Irland (innenfor EØS) og handles på børsen i London i amerikanske dollar.

Vil realisering av et slikt fond omfattes av fritaksmetoden?

Jeg har kommet over følgende punkter som gjør at jeg tviler på dette:

– Skatteloven § 2-38 (3) tolker jeg som at fritaksmetoden avskjæres hvis gevinsten/tapet knytter seg til «eierandel i selskap mv. hjemmehørende i land utenfor EØS eller finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt”.

– Fra Skattedirektoratet i Utv. 2006 s. 1757 fremgår det at et svensk UCITS-fond ikke fikk gehør for at fritaksmetoden gjaldt når 50 % eller mer av de underliggende verdipapirene i fondet var EØS-aksjer. Skattedirektoratet mente at hvis det handles etter en indeks må 90 % av markedsverdiene på underliggende aksjer referere seg til selskaper innenfor EØS for at andeler i fondet skal omfattes av fritaksmetoden.

Spørsmål fra Håkon.

Spørsmålet ble stilt den 24-09-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar