Styresammensetning – kreve flere styremedlemmer?

Hei. Kan en eier som eier 50 % av et selskap kreve flere styremedlemmer enn de andre eierne? Eksempel: Eier med 50% av aksjene velger tre medlemmer. Resterende eiere velger to medlemmer.

Spørsmål fra Lars.

Spørsmålet ble stilt den 23-02-2015.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Nå er det jo generalforsamlingen som velger styret, så den som eier 50% vil aldri ha mer enn 50% av stemmene.

Tror ikke det finnes noen generell særbehandling selv om man har 50%, men eier han 51% slår det muligens inn noe.

Vedtektene legger forøvrig føringen for hvordan styret skal velges, normalt velges styreleder ved eget valg. Hvis selskapet skal ha en særlig ordning rundt valget må det i allefall stå noe om det i vedtektene.

2 Christer Alexander Jenson

Generalforsamlingen som kollektiv velger styret med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene etter aksjeloven § 6-3. Styreleder kan velges av generalforsamlingen, men hvis generalforsamlingen ikke velger styreleder velger styret selv sin leder. Det vil si at personen som eier 50 % av virksomheten ikke selv kan utpeke noen andel av styret. Får han med seg 1 % til (eller har 1 % til selv) kan han utpeke alle styremedlemmene.

Det er ikke vanlig å fastsette fordeling av styreposter i vedtekter, for disse er vanskelige å endre og dermed lite fleksible. Vedtektene vil også naturlig nok bare kunne knytte rettigheter til aksjeposter og aksjeklasser, ikke til personene som eier aksjene. På grunn av hensynet til mindretallet er det mer vanlig at man har en aksjonæravtale mellom eierne som regulerer hvordan eierne skal bruke sine stemmerettigheter på generalforsamlingen.

I aksjonæravtalen kan man ta inn sammensetning av styret, f.eks. at majoritetsaksjonæren skal utpeke styrets leder og to styremedlemmer (med vara) mens mindretallet skal utpeke nestleder og ett styremedlem (med vara).

3 Regnskap.no

Er enig i uttalelsene over.

En annen ting som kan være greit å vite, er at møtelederen av generalforsamlingen får en dobbeltstemme, og dermed kan avgjøre en sak dersom det er to aksjonærer med 50 – 50 % av stemmene.

Ditt svar