Moms på salgsprovisjon?

Min samboer har eget enkeltmannsforetak og er ikke mva. registrert !
Hun jobber litt nå og da som selger av biler for meg (og andre) fra mitt utsalgssted. I forbindelse med jobben står hun også for jobben i forbindelse med visning hos biltilsynet,registrering,fortolling/betaling av engangsavgift for importbiler,vask og ev.polering.Jeg betaler henne et fast beløp for dette pr.bil og kaller det «salgsprovisjon». Må jeg/hun
regne moms av denne summen ?

Spørsmål fra Torbjørn.

Spørsmålet ble stilt den 22-06-2015.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Salgsprovisjon er vanligvis merverdiavgiftpliktig, om det er noen unntak for bilsalg vet jeg ikke. Har du forsøkt å ringe Skatteetaten?

Dette sier ihvertfall merverdiavgiftlovens kapittel 6. Fritak fra merverdiavgift:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-15-1540/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

«§ 6-6.Kjøretøy mv.
§ 6-6-1.Varer som er omfattet av fritaket

Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-6 annet ledd omfatter det tidligere registrerte kjøretøyet slik det er tatt inn av selgeren med utstyr, påbygg mv. Dersom det ikke betales særskilt vederlag omfatter fritaket også
a) utstyr og påbygg som monteres på eller installeres i kjøretøyet i den utstrekning det er påbudt i kjøretøyforskriftene for vedkommende type, merke og årsmodell eller er nødvendig for å bringe kjøretøyet i vanlig stand og til de spesifikasjoner som er vanlige for vedkommende type, merke og årsmodell,
b) bensin og annet drivstoff som leveres på tank, påfylt smøreolje, reservehjul og verktøy som vanligvis følger med kjøretøy,
c) deler og andre varer som går med under arbeid som nevnt i § 6-6-2 bokstav a.
§ 6-6-2.Tjenester som er omfattet av fritaket

Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-6 annet ledd omfatter følgende arbeid for selgerens regning:
a) reparasjon, vedlikehold og klargjøring av kjøretøy og utstyr som nevnt i § 6-6-1 bokstav a
b) montering og installering av utstyr og påbygg som nevnt i § 6-6-1 bokstav a.»

Ditt svar