Antall medlemmer i styret

Hei. Jeg har aksjemajoriteten i et selskap (39%). Resterende er fordelt på de 4 andre eierne. Vi alle arbeidet i firmaet tidligere men jeg valgte å sluttet i firmaet for 3 år siden. Frem til da bestod at alle utenom en (han var daglig leder) i styret. Når jeg sluttet så ble jeg valgt ut av styret. Nå har styreformann sluttet i bedriften og han har derfor i dagens ekstraordinære generalforsamling gått ut av styret. Det ble valgt kun 2 stykker i styret (styreformann+styremedlem). Jeg føler jeg har null kontroll med mine interesser i selskapet. Jeg ønsker at det skulle være flere i styret. Er det slik at styreformann har dobbelt stemme og derfor i realiteten bestemme alt selv i firmaet?

Spørsmål fra Ragnar.

Spørsmålet ble stilt den 28-03-2014.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Styring/bestemmelser over et AS fungerer slik:

1) Generalsforsamlingen (aksjonærene)
2) Styret
3) Daglig Leder

Dette betyr at daglig leder skal følge opp drift og strategi som styret har vedtatt. Styret skal følge opp eiernes interesser.

Det betyr at det er eierne som velger antall styremedlemmer og hvem dette skal være.

Det er selskapets vedtekter som avgjør om styreleder har dobbeltstemme eller ikke. Vedtektene kan endres av eierne.

2 ARJO Regnskap

Aksjelovens bestemmelser sier klart at ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme – og møteleder er styrets leder når denne er tilstede.

§ 6-25. Alminnelig flertallskrav
(1) En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt (1185) for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.
(2) Strengere stemmeregler kan fastsettes i vedtektene.

Men den finnes «sikkerhetsventiler» i aksjeloven som hindrer askjemajoriteten å trampe på småaksjonærer.

I ditt tilfelle så er du en storaksjonær – dersom du får «støtte» av 11% til av aksjene, så har du mulighet til å sette inn det styret du ønsker (med mindre du har en aksjonæravtale som regulerer dette, eller vedtektene sier at kun ansatte kan velges til styet eller lignende). Da kan du fint sette deg selv inn i styret, og la det bestå av 3 personer. Da vil det normalt trenges 2 av 3 stemmer for å få gjennom en sak.

Lykke til

Ditt svar